• Οικογενειακό Δίκαιο
 • Διεθνείς Πωλήσεις - Incoterms
 • Κληρονομικό Δίκαιο
 • Ενοχικό Δίκαιο - Συμβάσεις
 • Εξωχώριες Εταιρείες
 • Αναγκαστική Εκτέλεση
 • Δίκαιο Αξιογράφων
 • Ναυτικό Δίκαιο - Διαφορές από Ναυλοσύμφωνα (Time / Voyage) και Φορτωτικές
 • Διεθνείς Μεταφορές - Θαλάσσιες (Κανόνες Χάγης και Χάγης - Βίσμπυ) και Οδικές (CMR)
 • Αστικές Απαιτήσεις - Αποζημιώσεις
 • Εμπράγματο Δίκαιο - "Nuntius"
 • Διαχείριση Ναυτικών Απαιτήσεων
 • Αγοραπωλησίες Πλοίων
 • Αβαρίες
 • Δίκαιο Εταιρειών
 • Δίκαιο Θαλάσσιας Ασφάλισης και Ασφάλισης Διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων
 • Χρηματοδότηση Ναυτιλίας (Shipping Finance) - Ναυτικά Δάνεια
Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν τόσο τη δυναμική δικαστική εκπροσώπηση των εντολέων μας όσο και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και γνωμοδοτήσεων. Αναλαμβάνουμε επίσης εμπορικές και ναυτικές Διαιτησίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (ICC, LMAA, GAFTA). Μέσα από το ευρύ δίκτυο των συνεργατών και εξειδικευμένων συμβούλων σε Ελλάδα και εξωτερικό, καλύπτουμε επίσης τις τυχόν ποινικές, διοικητικές και φορολογικές πτυχές των υποθέσεων.
Ειδικά στον τομέα του Ναυτικού Δικαίου και των Διεθνών Πωλήσεων και Μεταφορών συνεργαζόμαστε εντός και εκτός Ελλάδας με:
 • Solicitors - Barristers
 • Adjusters

 • Πραγματογνώμονες – Επιθεωρητές – Τεχνικούς Συμβούλους - Master Mariners

 • Ναυτικούς Πράκτορες

 • Μεσίτες Αγοραπωλησιών - Μεσίτες Ασφαλίσεων - Μεσίτες Ναυλώσεων

 • Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους και Συμβούλους Επενδύσεων στη Ναυτιλία