ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ν. 4251/2014

Προκειμένου να αποκτηθεί στην Ελλάδα η πενταετούς διάρκειας άδεια διαμονής της ζώνης Σέγκεν από αλλοδαπό τρίτης χώρας, καθώς και από τα τυχόν μέλη της οικογένειάς του, η Nuntius αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των κάτωθι διαδικασιών οι οποίες απαιτούνται από τον ν. 4251/2014. Ειδικότερα, οι προσφερόμενες υπηρεσίες της ομάδας μας περιλαμβάνουν:
  1. Κτήση θεώρησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας είναι η κτήση θεώρησης από Ελληνική προξενική αρχή. Για την διαδικασία αυτή, η οποία βεβαίως διεξάγεται στην τρίτη χώρα, μπορούμε να προσφέρουμε α) ενημέρωση και β) συνδρομή μέσω συνεννόησης με την προξενική αρχή. Για ευνόητους λόγους, τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ποινικό μητρώο, πιστοποιητικό υγείας, αντίγραφα διαβατηρίων) θα πρέπει να συλλεχθούν και να προσκομισθούν με την επιμέλεια του πελάτη, ενώ θα πρέπει να παραστεί ο ίδιος για την υποβολή της σχετικής αίτησης στο προξενείο, άλλως να χορηγήσει πληρεξούσιο σε δικό του συνεργάτη.
  2. Φορολογικές διαδικασίες. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει, μετά την κτήση της προβλεπόμενης θεώρησης από την αρμόδια προξενική αρχή και πριν από κάθε άλλη διαδικασία, να αποκτήσει Α.Φ.Μ. από την Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού. Το γραφείο μας το αναλαμβάνει με πληρεξούσιο έγγραφο το οποίο θα έχει εκδοθεί από την προξενική αρχή της χώρας προέλευσης.
  3. Έλεγχος τίτλων του ακινήτου και συναφείς προδικασίες της συμβολαιογραφικής πράξης. Εκτός από τον ενδελεχή έλεγχο τίτλων για πιστοποίηση της κυριότητας του πωλητή, την έλλειψη βαρών, διεκδικήσεων και κατασχέσεων, ο οποίος θα διασφαλίσει πλήρως τον αλλοδαπό αγοραστή, στις διαδικασίες αυτές που προηγούνται της πράξης συμπεριλαμβάνονται οι συγκεντρώσεις διαφόρων πιστοποιητικών όπως ενεργειακής κλάσης, περί μη αυθαιρέτου, ενημερότητες κλπ, η υποβολή της δήλωσης Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, η επίλυση τυχόν προβλημάτων όπως ύπαρξη δανείου στο πρόσωπο του πωλητή, άρση βαρών καθώς και η εποπτεία της όλης διαδικασίας.
  4. Σύνταξη και υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης με παράσταση δικηγόρου.
  5. Μεταγραφή και κτηματογράφηση του νέου συμβολαίου.
  6. Έκδοση της άδειας διαμονής του  ν. 4251/2014. Στην διαδικασία αυτή συμπεριλαμβάνεται η συλλογή των πολυάριθμων δικαιολογητικών, η σύνταξη και υποβολή των σχετικών αιτήσεων καθώς και η παρακολούθηση και λήψη της άδειας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαιτείται, μεταξύ άλλων, ιατρική βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο της Ελλάδος για μη ύπαρξη μεταδοτικών λοιμωδών ασθενειών στο πρόσωπο του αιτούντος, κατά συνέπεια θα πρέπει κάποια στιγμή να παραβρεθεί ο ίδιος εδώ και να υποστεί την διαδικασία αυτή.
  7. Νομική και φορολογική υποστήριξη καθόλη τη διάρκεια της άδειας παραμονής. Ο δικαιούχος θα πρέπει, μετά την κτήση του ακινήτου, να υποβάλλει εφάπαξ δήλωση Ε9 καθώς και ετησίως δήλωση Ε1 και -σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου- Ε2, να καταβάλλει τέλη και φόρους σχετικά με το ακίνητο καθώς και να υποβάλλει αίτηση ανανέωσης της άδειας κατά την λήξη της, εφόσον βέβαια το επιθυμεί.