ΑΜΟΙΒΕΣ

1. Δικηγορική & Λογιστική αμοιβή:
Για τα στάδια 1 έως και 5, το γραφείο μας χρεώνει αμοιβή με ποσοστό επί της αξίας του ακινήτου πλέον ΦΠΑ 24%. Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται κάθε εκάστοτε επιβαλλόμενη εισφορά όπως υπέρ Ταμείου Νομικών, Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων κλπ. Για το στάδιο 6 της διαδικασίας έκδοσης της άδειας καθώς και για το στάδιο 7, προτείνεται χρονοχρέωση € 100,00 + ΦΠΑ 24% ανά ώρα απασχόλησης, με λεπτομερή ανάλυση κάθε πραγματοποιηθείσης εργασίας. Εναλλακτικά θα μπορεί να συμφωνηθεί ένα κατ’ αποκοπήν ποσό.

2. Δικαιώματα Συμβολαιογράφου – Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου – Μεταγραφή & Κτηματολόγιο
α. Συμβολαιογραφικά: Τα δικαιώματα συμβολαιογράφου, αντίγραφα + Φ.Π.Α. 24% ανέρχονται στο ποσοστό 1,20% επί του τιμήματος. 
β. Φόροι: Ο φόρος μεταβίβασης ανέρχεται σε ποσοστό 3%. Επί του ποσού του φόρου προστίθεται δημοτικό τέλος 3%. Στους αλλοδαπούς δεν υπάρχει καμία απαλλαγή από το Φ.Μ.Α. Κατά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης πιθανόν οι συντελεστές αυτοί να μειωθούν σύντομα με νομοθετική ρύθμιση.
γ. Υποθηκοφυλακείο - Κτηματολόγιο Αμοιβή Υποθηκοφυλακείων – Κτηματολογίων: 4,75/1000 + Πάγια 50 Ευρώ + (Φ.Π.Α. 23% επί του ποσού των 3/1000). Στο Κτηματολόγιο τα έξοδα είναι προσαυξημένα κατά 1/1000.
 Παραδείγματα Δικαιώματα
Υποθηκοφυλακείου
Δικαιώματα
Κτηματολογικού
Γραφείου
Συμβόλαιο 250.000  1.410 Ευρώ 1.660 Ευρώ
Συμβόλαιο 380.000  2.117 Ευρώ 2.497 Ευρώ
Συμβόλαιο 600.000 3.314 Ευρώ 3.914 Ευρώ

δ. Ακίνητα υπό κτηματογράφηση. Τέλη Κτηματογράφησης για τα ακίνητα που είναι υπό Κτηματογράφηση: 35 Ευρώ ανά εμπράγματο δικαίωμα.